design_5.css
0
حسابdemoبازکنید

حساب demo باز کنید

قبل از تجارت با یک حساب حقیقی، توصیه می کنیم که یک حساب آموزشی باز کنید که خیلی با یک حساب حقیقی فرق ندارد به جز اینکه سود و زیانها در این حالت، مجازی هستند.

زمانیکه با یک حساب demo کار می کنید خطر از دست دادن پول خود را ندارید و می توانید کارهای ذیل را انجام دهید:

  • تجربه تجارت عملی در فارکس بدست آورید.
  • فرآیند تحلیل بازار پول را مطالعه کنید.
  • استفاده از قیمتهای حقیقی و به موقع را امتحان کنید و استراتژی تجاری خود را بدون خطر، توسعه دهید.
  • سیستم مدیریت خطر خود را (مدیریت پول) توسعه دهید.
  • تجربه عملی به هنگام کار با InstaTrader بدست آورید.

ممکن است هر تعدادی که بخواهید، حساب demo داشته باشید لذا می توانید یک حساب demo جدید باز کنید تا یک استراتژی جدید را در ترمینال خود با حساب آموزشی خود اجرا کنید.

Download trading terminal Open demo account Open trading account